ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ 180 ม. 8 ถ.ทับปริก - ห้วยโต้ ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์ 075-663947 โทรสาร 075-663948 E-mail : krbjc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

12

       เมื่อวันที่ ๒๐ – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายอภิวัฒน์  เจริญไทย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีปิด และกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุน การแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชน และครอบครัว กิจกรรม “ครอบครัวสัมพันธ์” รุ่นที่ ๑ และ รุ่นที่ ๒ ครั้งที่ ๒  โปรแกรม “หัวใจดวงเดียวกัน” เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บิดามารดา ผู้ปกครอง เด็ก และเยาวชน ให้เกิดความรัก ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว อันจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน ไม่ให้หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีก ณ ห้องประชุมกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่
อ่านข่าว