ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ 180 ม. 8 ถ.ทับปริก - ห้วยโต้ ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์ 075-663947 โทรสาร 075-663948 E-mail : krbjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ จัดโครงการศาลสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายสู่สถานศึกษา

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ จัดโครงการศาลสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายสู่สถานศึกษา
          เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายอภิวัฒน์  เจริญไทย  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดและวิทยากรบรรยายพิเศษ โครงการศาลสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายสู่สถานศึกษา เรื่อง “กระบวนการยุติธรรมทางเลือกในศาลเยาวชนและครอบครัวกับการบังคับใช้มาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพแก่ผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว”  โดยมี นายนิทัศน์  ฤทธิ์มา นิติกรชำนาญการ สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่นักเรียน ผู้ปกครองและครู ให้เกิดการตระหนักรู้ถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และครอบครัว กระบวนการยุติธรรมทางเลือกในศาลเยาวชนและครอบครัว กลไกการบังคับใช้มาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพแก่ผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว และเด็กที่ถูกปฏิบัติโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือเด็กที่ถูกทารุณกรรม และยังเป็นการเพิ่มทักษะการใช้ชีวิต ให้ดำรงตนด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต เกิดความเกรงกลัวต่อกฎหมาย ณ โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่


เอกสารแนบ